Frågor och svar

Kan jag själv ansöka till Trafikskadenämnden för att få mitt ärende prövat?

Om ditt ärende är obligatoriskt kan du inte själv ansöka till Trafikskadenämnden. Då måste ditt försäkringsbolag låta oss pröva ditt ärende oavsett om du och försäkringsbolaget är överens eller inte.

Är du inte nöjd med ett slutligt beslut gällande trafikförsäkringen från ditt försäkringsbolag kan du själv ansöka om prövning i Trafikskadenämnden.  Innan du ansöker måste du ha bett försäkringsbolaget att ändra på sitt beslut. Om de inte ändrar beslutet och ni inte kan komma överens, kan du ansöka om prövning i Trafikskadenämnden. Ditt ärende blir då ett tvistlösningsärende. 

Trafikförsäkringsföreningen reglerar min skada. Vad gäller då?

Om ditt ärende handläggs av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) kan du inte vända dig direkt till Trafikskadenämnden. Om du är missnöjd med ett beslut har du dock alltid rätt att få det prövat av Trafikskadenämnden. Du vänder dig då till TFF som skickar in ärendet till Trafikskadenämnden för prövning. TFF kommer skicka beslutet till dig.

Om ditt ärende innehåller frågor som nämns i 3 § i vårt reglemente är TFF tvungna att pröva ditt ärende hos oss på Trafikskadenämnden. Det är då ett så kallat obligatoriskt ärende. 

Vad kan man få ersättning för?

Ersättning från trafikförsäkringen kan lämnas för sveda och värk, lyte och bestående men, inkomstförlust, kostnader, särskilda olägenheter, anhörigersättning och underhållsersättning. 

Vilket språk ska handlingarna vara på?

Prövningen i Trafikskadenämnden är på svenska.

 

Kan jag vara med vid Trafikskadenämndens sammanträde?

Trafikskadenämnden fattar beslut i ditt ärende vid ett sammanträde. Du eller ditt ombud kan inte vara med när ditt ärende prövas. Prövningen görs bara utifrån skriftliga handlingar.

Hur kan Trafikskadenämnden bedöma hur svåra mina kvarstående besvär är?

Vi bedömer frågorna utifrån de medicinska handlingar som finns i ärendet. Invaliditetsgraderingen görs utifrån praxis och tabellen för medicinsk invaliditet hos Svensk Försäkring. 

Jag är inte nöjd med mitt försäkringsbolags ersättning för mitt ärr. Kan jag få denna fråga prövad av Trafikskadenämnden?

Ja. Kontrollera att fotot på ärret är tydligt. Vi utgår vid bedömningen av ärrets utseende från en tabell som beskriver hur allvarligt ärret är; från A – F. Du kan jämföra ditt ärr med referensbilder i Ärrtjänsten.

Måste mitt försäkringsbolag följa Trafikskadenämndens yttrande?

Nej. Vi lämnar skriftliga beslut (yttranden) som är rådgivande. Det betyder att försäkringsbolagen inte är måste följa yttrandena. Men det är mycket ovanligt att försäkringsbolagen inte följer vad Trafikskadenämnden har beslutat.

Vad gäller för juridiskt ombud vid en prövning i Trafikskadenämnden?

Du kan ha ett ombud som hjälper dig under prövningen hos oss, men det är inget krav. Om du vill ha ett ombud är det ditt försäkringsbolag som fattar beslut om trafikförsäkringen ska betala ombudets kostnader. Annars får du betala själv. 

Jag är skadad, men inte på grund av en trafikolycka. Var ska jag vända mig då?

Trafikskadenämnden prövar endast ärenden där en person har skadats i trafiken av ett motorfordon. För andra skador kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få information om var du ska vända dig.

Mitt försäkringsbolag vill inte skicka in ärendet till Trafikskadenämnden. Vad ska jag göra?

Obligatoriskt ärende: Du bör kontakta ditt försäkringsbolag igen eftersom den som skadats i trafiken av ett motorfordon alltid har rätt att få sitt ärende prövat hos oss.

Tvistlösningsärende: Du kan själv ansöka om en prövning hos oss.

Kan jag skicka in eget material till Trafikskadenämnden?

Obligatoriskt ärende: Oavsett om ärendet är kvar hos ditt försäkringsbolag eller har skickats till oss ska du alltid skicka ditt material till försäkringsbolaget som därefter sänder över detta till oss.

Tvistlösningsärende: Ja, men enbart de handlingar som ditt försäkringsbolag hade när de fattade sitt beslut. Till din ansökan ska du bifoga försäkringsbolagets beslut i den fråga som ska prövas och fullmakt om du har ett ombud (underskriven av dig). Vänta med att skicka något annat material till oss tills du fått försäkringsbolagets svar på din ansökan. Då avgör du vilket material du vill komplettera med. Om du vill komplettera, tänk på att du bara kan skicka oss material som ditt försäkringsbolag har sett. Om du till exempel vill skicka ett nytt läkarintyg måste försäkringsbolaget först ta ställning till det. 

Allt material som du ger in scannas in och sparas bara digitalt. Du kan inte få tillbaka dina inskickade handlingar.

 

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Obligatoriskt ärende: Det finns inget krav på någon specifik handling som du behöver skicka in. Ditt försäkringsbolag utreder ditt ärende och sammanställer en nämndpromemoria.  Den innehåller försäkringsbolagets ersättningsförslag och hur du ställer dig till förslaget (din inställning) samt bilagor som är intressanta för ärendets prövning i Trafikskadenämnden. Du har rätt att ta del av nämndpromemorian och lämna synpunkter på denna innan ärendet skickas in till oss. I Cirkulär 3-2023 kan du läsa om nämndpromemorian och vad den ska innehålla.

Tvistlösningsärende: När du gör en ansökan till oss ska du bifoga en kopia av försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med. Om du har ett ombud som representerar dig, måste du även skicka in en fullmakt.

Skicka inte något annat till oss innan du har fått försäkringsbolagets svar på din ansökan. Då kan du avgöra vilket material du vill komplettera med. Du kan bara skicka material till oss som ditt försäkringsbolag har sett. Om du till exempel vill skicka oss ett nytt läkarintyg, måste försäkringsbolaget först få det och ta ställning till det. 

Allt material som du ger in scannas in och sparas bara digitalt. Du kan inte få tillbaka dina inskickade handlingar.

Vilka handlingar får Trafikskadenämnden från ditt försäkringsbolag?

Obligatoriskt ärende: Ditt försäkringsbolag utreder ditt ärende och sammanställer en nämndpromemoria. Den innehåller försäkringsbolagets förslag till ersättning, vad du tycker om förslaget (din inställning) och handlingar som är intressanta för prövningen i Trafikskadenämnden. Försäkringsbolaget skickar nämndpromemorian till dig innan ärendet skickas till oss.

Tvistlösningsärende: Försäkringsbolaget skickar in de handlingar som de vill hänvisa till inför prövningen i Trafikskadenämnden.

Hur lång tid tar prövningen i Trafikskadenämnden?

Obligatoriskt ärende: Hanteringstiden är oftast mellan tre till sex månader.

Tvistlösningsärende: Först ska kommunikationen mellan dig och försäkringsbolaget vara klar. Därefter har Trafikskadenämnden högst tre månader (90 dagar) på sig att fatta beslut i din fråga. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas.

Kan jag följa mitt ärende digitalt?

Obligatoriska ärenden: I nuläget kan du inte följa ditt ärende digitalt.

Tvistlösningsärende: Ja, du kan alltid följa ditt ärende digitalt på Mina ärenden. Det krävs att du har ett giltigt BankID. Om du angivit i din ansökan att handläggningen ska vara digital kan du dessutom skicka in handlingar och kommunicera digitalt.

Vad har hänt i mitt ärende?

Obligatoriskt ärende: För att få reda på om ditt ärende har skickats till Trafikskadenämnden ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Det tar oftast tre till fem månader innan ärendet prövats och sänts tillbaka till försäkringsbolaget med Trafikskadenämndens yttrande. Därefter skickar ditt försäkringsbolag yttrandet till dig.

Tvistlösningsärenden: Om du har ett giltigt BankID eller Telia E-legitimation kan du gå in på Följ ditt ärende.

Kan jag överklaga Trafikskadenämndens beslut?

Nej, Trafikskadenämnden lämnar ett skriftligt yttrande som är rådgivande. Att yttrandet enbart är rådgivande innebär att ditt försäkringsbolag inte är skyldigt att följa det. Det är dock ovanligt att försäkringsbolagen inte följer Trafikskadenämndens yttranden. Om du inte är nöjd med yttrandet eller om försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut i enlighet med yttrandet har du möjlighet att väcka talan i allmän domstol.

Vad gäller om jag varit med om en olycka utomlands?

Om du är du bosatt i Sverige och råkar ut för en trafikolycka utomlands kan du få skadan reglerad i Sverige efter det att du kommit hem. Det finns olika regler beroende på i vilket land olyckan har skett. Det finns mer information om olyckor som skett utomlands på Trafikförsäkringsföreningens hemsida

Om det finns ett slutligt beslut från ett svenskt försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen kan nämnden pröva ditt ärende, även om trafikolyckan har skett utomlands.