Vad gör vi?

Trafikskadenämnden prövar två olika typer av ärenden: obligatoriska ärenden och tvistlösningsärenden.

I ett obligatoriskt ärende har försäkringsbolaget en skyldighet att låta Trafikskadenämnden pröva ärendet, oavsett om den skadade och försäkringsbolaget är överens eller inte.

Den som har fått ett slutligt beslut från sitt försäkringsbolag och som inte är nöjd med beslutet kan ansöka om en prövning hos Trafikskadenämnden. Ärendet blir då ett tvistlösningsärende.

Trafikskadenämnden lämnar skriftliga yttranden som är rådgivande. Att yttrandena enbart är rådgivande innebär att försäkringsbolagen inte är skyldiga att följa dem. Det är dock mycket ovanligt att de inte följer Trafikskadenämndens yttranden.

Trafikskadenämnden är remissorgan i frågor inom personskaderätten och står för en betydande del av praxisbildningen inom detta område.

Varje år fastställer Trafikskadenämnden sina ersättningstabeller. De används även av domstolar och vid beräkning av ersättning från andra försäkringar till exempel olycksfallsförsäkringar.

Ta gärna del av våra informationsblad som innehåller korta fakta om Trafikskadenämnden och beskrivningar över ärendenas gång.

Informationsblad obligatoriskt ärende

Informationsblad tvistlösningsärende

Hur styrs Trafikskadenämnden?

Reglemente och arbetsordning

Trafikskadenämndens reglemente styr verksamheten. Trafikskadenämndens råd tar fram ett förslag till reglemente. Reglementet beslutas i samråd med Trafikförsäkringsföreningens styrelse och godkänns av regeringen. Trafikskadenämnden har även en särskild arbetsordning.

Kammarkollegiet

Den 2 september 2016 blev Trafikskadenämnden godkänd av Kammarkollegiet som en nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Kammarkollegiet är Trafikskadenämndens tillsynsmyndighet för tvistlösningsärenden.

Trafikskadenämndens råd

Rådet består av fem ledamöter från respektive ledamotsgrupp (se Vilka ingår i Trafikskadenämnden?) och sammanträder i regel två gånger per år. I reglementet anges att rådet ska behandla viktigare frågor om Trafikskadenämndens verksamhet och rättsliga frågor av principiell betydelse.

Rådet beslutar bland annat om:

  • riktlinjer för försäkringsbolagens handläggning av ärenden (Cirkulär 4-2013),
  • nämndens olika ersättningstabeller,
  • antalet vice ordföranden och konsumentrepresentanter i nämnden,
  • fördelningen av antalet konsumentrepresentanter mellan organisationerna,
  • nämndens arbetsordning och
  • referat från nämnden.

Vilka ingår i Trafikskadenämnden?

Trafikskadenämnden fattar sina beslut på ett sammanträde. Sammanträden hålls tre till fyra gånger per vecka på Trafikskadenämndens kansli. På ett sammanträde deltar följande ledamöter: ordförande och/eller vice ordförande, representant för konsumenterna respektive för försäkringsbolagen. Ett ärende kan avgöras av tre ledamöter (en från varje grupp) eller av sex ledamöter (två från varje grupp). 

Här finns en lista på Trafikskadenämndens ledamöter.

Nämndens råd har tagit fram anvisningar för ledarmöternas arbete i nämnden:

På Trafikskadenämndens kansli arbetar administratörer och föredragande jurister. Vid sammanträdena föredrar juristerna ärendena för Trafikskadenämndens ledamöter som därefter fattar ett beslut. Vi har tillgång till läkare med specialistkompetens som är fristående från försäkringsbolagen. Om skäl finns kan Trafikskadenämnden begära att läkarna uttalar sig i medicinska frågor.

Verksamhetsberättelse

Trafikskadenämndens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året. Här finns också statistik över Trafikskadenämndens och försäkringsbolagens hanteringstider.

Statistik

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett tvistlösningsärende mäts för de senaste tre månaderna. Efter det att kommunikationen mellan den sökande och försäkringsbolaget är klar har Trafikskadenämnden högst tre månader (90 dagar) på sig att fatta beslut i frågan. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas.

46 dagar för augusti 2023

41 dagar för juli 2023

37 dagar för juni 2023

37 dagar för maj 2023

39 dagar för april 2023

41 dagar för mars 2023

42 dagar för februari 2023

43 dagar för januari 2023

45 dagar för december 2022

48 dagar för november 2022

50 dagar för oktober 2022

49 dagar för september 2022

44 dagar för augusti 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa tvistlösningsnämnder

Trafikskadenämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Utöver Trafikskadenämnden finns det idag ytterligare sex nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Det är Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRNAdvokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd, Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor.

Mer information om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet.

Personuppgifter

Så här behandlar Trafikskadenämnden dina personuppgifter

De försäkringsbolag som erbjuder trafikförsäkring i Sverige ska, tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen, sköta och bekosta en skaderegleringsnämnd. Detta enligt
6 § trafikförsäkringsförordningen. Trafikskadenämnden är denna skaderegleringsnämnd och vårt reglemente godkänns av regeringen. Nämnden arbetar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen.

Trafikskadenämnden är organiserad under Trafikförsäkringsföreningen, som ansvarar för hur nämnden behandlar personuppgifter. Det är nödvändigt för Trafikskadenämnden att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna yttra oss om ersättning för personskada och fastställa anspråket mellan dig som skadats och ditt försäkringsbolag.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

Trafikskadenämnden behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en levande fysisk person. Med behandling av personuppgifter menas i stort sett allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra eller skriva ut uppgifterna. Uppgifterna hämtas från försäkringsbolagen och den skadade. 

Nämnden kan behandla dessa uppgifter om dig: Namn, personnummer, försäkringsbolagets skadenummer, registreringsnummer av fordon och kontaktuppgifter till dig samt känsliga personuppgifter som till exempel kan handla om hälsa och ekonomiska förhållanden. Personnummer behandlas för att vi ska kunna identifiera den som skadats eller efterlevande.

Vem kan se dina uppgifter?

De personer som handlägger och beslutar i ditt ärende hos Trafikskadenämnden kan se dina personuppgifter. Även vår IT-personal kan se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av ärendehanteringssystemet. De uppgifter du lämnar till oss skickas även till ditt försäkringsbolag. Vi kan i vissa fall lämna ut uppgifter om dig till sakkunniga, till exempel läkare eller översättningsbyråer (Semantix), för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi lämnar även ut uppgifter till posthanteringsföretag (Coor, PostNord) för att du ska kunna få våra brev. Behandling av personuppgifter sker som endast inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi får inte bevara personuppgifterna om dig längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. När uppgifterna inte längre är nödvändiga raderas de. Personuppgifterna raderas sex månader efter det att ärendet har prövats av Trafikskadenämnden.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud: dso@trafikskadenamnden.se eller 08-522 782 00. Du kan även nå oss på 08-522 787 00 (måndag 09.00-10.00, tisdag-fredag 09.00-11.00) eller på info@trafikskadenamnden.se (OBS! Det går inte att skicka in e-post med filer eller loggor).

Klagomål på hur Trafikskadenämnden behandlar dina personuppgifter

Om du vill klaga på hur Trafikskadenämnden hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.