Vad gör vi?

Trafikskadenämnden prövar två olika typer av ärenden: obligatoriska ärenden och tvistlösningsärenden.

I ett obligatoriskt ärende har försäkringsbolaget en skyldighet att låta Trafikskadenämnden pröva ärendet, oavsett om den skadade och försäkringsbolaget är överens eller inte.

Den som har fått ett slutligt beslut från sitt försäkringsbolag och som inte är nöjd med beslutet kan ansöka om en prövning hos Trafikskadenämnden. Ärendet blir då ett tvistlösningsärende.

Trafikskadenämnden lämnar skriftliga yttranden som är rådgivande. Att yttrandena enbart är rådgivande innebär att försäkringsbolagen inte är skyldiga att följa dem. Det är dock mycket ovanligt att de inte följer Trafikskadenämndens yttranden.

Trafikskadenämnden är remissorgan i frågor inom personskaderätten och står för en betydande del av praxisbildningen inom detta område.

Varje år fastställer Trafikskadenämnden sina ersättningstabeller. De används även av domstolar och vid beräkning av ersättning från andra försäkringar till exempel olycksfallsförsäkringar.

Ta gärna del av våra informationsblad som innehåller korta fakta om Trafikskadenämnden och beskrivningar över ärendenas gång.

Informationsblad obligatoriskt ärende

Informationsblad tvistlösningsärende

Hur styrs Trafikskadenämnden?

Reglemente och arbetsordning

Trafikskadenämndens reglemente styr verksamheten. Trafikskadenämndens råd tar fram ett förslag till reglemente. Reglementet beslutas i samråd med Trafikförsäkringsföreningens styrelse och godkänns av regeringen. Trafikskadenämnden har även en särskild arbetsordning.

Kammarkollegiet

Den 2 september 2016 blev Trafikskadenämnden godkänd av Kammarkollegiet som en nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Kammarkollegiet är Trafikskadenämndens tillsynsmyndighet för tvistlösningsärenden.

Trafikskadenämndens råd

Rådet består av fem ledamöter från respektive ledamotsgrupp (se Vilka ingår i Trafikskadenämnden?) och sammanträder i regel två gånger per år. I reglementet anges att rådet ska behandla viktigare frågor om Trafikskadenämndens verksamhet och rättsliga frågor av principiell betydelse.

Rådet beslutar bland annat om:

  • riktlinjer för försäkringsbolagens handläggning av ärenden Cirkulär 3-2023
  • nämndens olika ersättningstabeller,
  • antalet vice ordföranden och konsumentrepresentanter i nämnden,
  • fördelningen av antalet konsumentrepresentanter mellan organisationerna,
  • nämndens arbetsordning och
  • referat från nämnden.

Vilka ingår i Trafikskadenämnden?

Trafikskadenämnden fattar sina beslut på ett sammanträde. Sammanträden hålls tre till fyra gånger per vecka på Trafikskadenämndens kansli. På ett sammanträde deltar följande ledamöter: ordförande och/eller vice ordförande, representant för konsumenterna respektive för försäkringsbolagen. Ett ärende kan avgöras av tre ledamöter (en från varje grupp) eller av sex ledamöter (två från varje grupp). 

Här finns en lista på Trafikskadenämndens ledamöter.

Nämndens råd har tagit fram anvisningar för ledarmöternas arbete i nämnden:

På Trafikskadenämndens kansli arbetar administratörer och föredragande jurister. Vid sammanträdena föredrar juristerna ärendena för Trafikskadenämndens ledamöter som därefter fattar ett beslut. Vi har tillgång till läkare med specialistkompetens som är fristående från försäkringsbolagen. Om skäl finns kan Trafikskadenämnden begära att läkarna uttalar sig i medicinska frågor.

Verksamhetsberättelse

Trafikskadenämndens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året. Här finns också statistik över Trafikskadenämndens och försäkringsbolagens hanteringstider.

Statistik

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett tvistlösningsärende mäts för de senaste tre månaderna. Efter det att kommunikationen mellan den sökande och försäkringsbolaget är klar har Trafikskadenämnden högst tre månader (90 dagar) på sig att fatta beslut i frågan. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas.

48 dagar för april 2024

46 dagar för mars 2024

44 dagar för februari 2024

40 dagar för januari 2024

46 dagar för december 2023

48 dagar för november 2023

52 dagar för oktober 2023

53 dagar för september 2023

46 dagar för augusti 2023

41 dagar för juli 2023

37 dagar för juni 2023

37 dagar för maj 2023

39 dagar för april 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa tvistlösningsnämnder

Trafikskadenämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Utöver Trafikskadenämnden finns det idag ytterligare sex nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Det är Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRNAdvokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd, Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor.

Mer information om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet.

Personuppgifter

Så här behandlar Trafikskadenämnden dina personuppgifter

De försäkringsbolag som erbjuder trafikförsäkring i Sverige ska, tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen (TFF), sköta och bekosta en skaderegleringsnämnd. Detta enligt 6 § trafikförsäkringsförordningen. Trafikskadenämnden är denna skaderegleringsnämnd och vårt reglemente godkänns av regeringen. Nämnden arbetar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen.

Trafikskadenämnden är organiserad under TFF, som ansvarar för hur nämnden behandlar personuppgifter. Det är nödvändigt för Trafikskadenämnden att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna yttra oss om ersättning för personskada och fastställa anspråket mellan dig som skadats och ditt försäkringsbolag.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

Trafikskadenämnden behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en levande fysisk person. Med behandling av personuppgifter menas i stort sett allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra eller skriva ut uppgifterna. Uppgifterna hämtas från försäkringsbolagen och den skadade. 

Trafikskadenämnden kan behandla dessa uppgifter om dig:

För dig som skadelidande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, försäkringsbolagets skadenummer, nämndens diarienummer, registreringsnummer av fordon och kontaktuppgifter till dig samt känsliga personuppgifter som till exempel kan handla om hälsa och ekonomiska samt sociala förhållanden och fotografier. Personnummer behandlas för att vi ska kunna identifiera den som skadats eller efterlevande.

För dig som ombud till skadelidande behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress, telefonnummer. Vid digital hantering behandlas även personnummer och e-postadress.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Vid digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

För dig som hälso- och sjukvårdspersonal, personal från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Polisen, vittnen, bolagets medicinska rådgivare och andra handläggare från bolaget som förekommer i ärendet behandlar vi uppgifter om namn.

För dig som besöker på hemsidan behandlar vi IP-adress (se vidare angående användningen av cookies).

Vem kan se dina uppgifter?

De personer som handlägger och beslutar i ditt ärende hos Trafikskadenämnden kan se dina personuppgifter. Även vår IT-personal kan se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av ärendehanteringssystemet. De uppgifter du lämnar till oss skickas även till ditt försäkringsbolag. Vi kan i vissa fall lämna ut uppgifter om dig till sakkunniga, till exempel läkare eller översättningsbyråer (Semantix), för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi lämnar även ut uppgifter till posthanteringsföretag (Coor, PostNord) för att du ska kunna få våra brev. Behandling av personuppgifter sker som endast inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi får inte bevara personuppgifterna om dig längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. När uppgifterna inte längre är nödvändiga raderas de. Personuppgifterna raderas sex månader efter det att ärendet har prövats av Trafikskadenämnden.

Besökare i våra lokaler

Namnuppgifter i vår besöksdator
Om du besöker Trafikskadenämnden kan du av säkerhetsskäl bli ombedd att skriva ditt för- och efternamn i receptionens besöksdator. Det beror på att vi vid eventuell utrymning av våra lokaler eller annan incident behöver veta vilka som vistas i lokalerna. 

TFF ansvarar för att behandlingen av ditt namn i vår besöksdator går rätt till. Den rättsliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av säkerhet väger tyngre än besökares intresse av att inte lämna ut sitt namn. 

Ditt namn sparas i 14 dagar och uppgifterna lagras under den tiden i TFF:s dotterbolag Svensk Försäkring Administration AB:s (SFAB) lokaler. Endast behörig personal hos SFAB kan ta del av uppgifterna och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. Ditt namn används inte för automatiserade beslut. 

Videoupptagningar i vår reception
Du som besöker Trafikskadenämnden kan av säkerhetsskäl bli inspelad av övervakningskameror i vår reception. Videoupptagningarna har ingen ljudupptagning.

Kamerabevakningen är till för att skapa en trygg och säker miljö såväl för dig som besökare som för oss. Videoupptagningarna sparas i 30 dagar. Vid misstanke om brott kan videoupptagningarna sparas under en längre tid. Då sparas videoupptagningarna tills de inte längre behövs som bevismaterial. 

TFF är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och behandlar dem utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av att upprätthålla trygghet och säkerhet väger tyngre än våra besökares intresse av att inte synas i vår kamerabevakning. Vi behöver inte söka tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för vår kamerabevakning eftersom den grundar sig på en intresseavvägning. 

Endast ett begränsat antal anställda i SFAB har tillgång till videoupptagningarna. Videoupptagningarna kan vid misstanke om brott även lämnas till vårt anlitade säkerhetsföretag och till brottsutredande myndighet. SFAB, vårt säkerhetsföretag och myndigheter är på samma sätt som vi skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Personuppgifterna behandlas i Sverige. Inga personuppgifter överförs till tredje land. 

Personuppgifterna används inte för automatiserade beslut.

Om du blivit inbjuden av Trafikskadenämnden för att använda digitala tjänster inom Office 365 kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud: dso@trafikskadenamnden.se. Du kan även nå oss på 08-522 787 00 (måndag 09.00-10.00, tisdag-fredag 09.00-11.00) eller på info@trafikskadenamnden.se (OBS! Det går inte att skicka in e-post med filer eller loggor).

Klagomål på hur Trafikskadenämnden behandlar dina personuppgifter

Om du vill klaga på hur Trafikskadenämnden hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se

 

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kan jag ta bort cookies?

Ja.
Om du vill radera cookies från din webbläsare kan du med enkelhet göra det genom att följa instruktionerna i din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare.