Obligatoriska ärenden

Om ditt ärende är obligatoriskt kan du inte själv ansöka till Trafikskadenämnden. Ditt försäkringsbolag har då en skyldighet att låta oss pröva ditt ärende, oavsett om du och försäkringsbolaget är överens eller inte.

Ditt försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen är ibland tvungna att låta pröva ditt ärende hos oss på Trafikskadenämnden. Det gäller de frågor som nämns i 4 § i vårt reglemente, till exempel om invaliditeten uppgår till minst tio procent. Prövning ska göras oavsett om du och ditt försäkringsbolag är överens eller inte. I dessa fall behöver du inte ansöka om prövning hos oss och du kan heller inte följa ditt ärende digitalt. Ditt försäkringsbolag kommer att skicka beslutet till dig efter det att Trafikskadenämnden har prövat ditt ärende.

Tvistlösningsärenden

Om du har fått ett slutligt beslut från ditt försäkringsbolag i ett ärende som inte är obligatoriskt och du inte är nöjd med beslutet kan du ansöka om en prövning hos Trafikskadenämnden. Ditt ärende blir då ett tvistlösningsärende.

Ditt försäkringsbolag måste ha fattat ett slutligt beslut i din fråga innan du kan ansöka till Trafikskadenämnden. Därefter måste du också ha bett dem att ändra på sitt beslut. Om försäkringsbolaget inte ändrar beslutet och ni inte kan komma överens kan du ansöka hos oss på Trafikskadenämnden.

Exempel på frågor som vi kan pröva:

 • Om dina besvär har uppstått på grund av trafikolyckan eller inte
 • Graden av medicinsk invaliditet efter trafikolyckan
 • Inkomstförlust på grund av trafikolyckan
 • Om din fråga är preskriberad eller inte

Du kan återkalla din ansökan när som helst under handläggningen i Trafikskadenämnden.

Trafikförsäkringsföreningen

Om ditt ärende handläggs av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) kan du inte vända dig direkt till Trafikskadenämnden. Om du är missnöjd med ett beslut har du alltid rätt att få det prövat av Trafikskadenämnden. Du vänder dig då till TFF som skickar in ärendet till Trafikskadenämnden för prövning. TFF kommer skicka beslutet till dig.

Vad kan ha betydelse för prövningen av ditt ärende?

Samband mellan trafikolyckan och dina besvär och/eller invaliditetsgrad

 • Har du besvär efter trafikolyckan?
 • Beror besvären på trafikolyckan?
 • Hur såg ditt hälsotillstånd ut före och efter trafikolyckan?
 • Hur allvarlig var din trafikolycka?
 • När dokumenterades besvären av läkare eller medicinsk personal för första gången?
 • Är besvären efter trafikolyckan kontinuerligt dokumenterade?
 • Finns det andra möjliga orsaker till besvären än trafikolyckan?
 • Innebär besvären en högre invaliditetsgrad än den bedömning som ditt försäkringsbolag har gjort?

Trafikskadenämnden gör sin bedömning utifrån de medicinska handlingar som finns i ärendet. Hur hög invaliditetsgraden är bedöms av läkare. Invaliditetsgraderingen görs utifrån praxis och tabellen för medicinsk invaliditet hos Svensk Försäkring. 

Gå till Tabeller (mentabell) för att se vilken ersättning en viss invaliditetsgrad kan ge.  

Sveda och värk

 • Hur såg ditt hälsotillstånd ut före och efter trafikolyckan?
 • När blev du återställd?
 • När blev ditt tillstånd bestående?
 • Hur länge var du sjukskriven efter olyckan?
 • Är den akuta sjuktiden (läkningstiden) längre än vad ditt försäkringsbolag anser?
 • Bör du få högre ersättning för sveda och värk än vad ditt försäkringsbolag anser?

Gå till tabellen Sveda och värk för att se ersättningsnivåerna.    

Ärr/utseendemässig förändring

 • Var på kroppen är ärret placerat?
 • Hur allvarlig är den utseendemässiga förändringen?

Gå till Ärrtjänsten för att se exempel på hur vi bedömer olika ärr. 

Arbetsförmåga och/eller inkomstförlust

 • Hur såg ditt hälsotillstånd ut före och efter trafikolyckan?
 • Har du varit sjukskriven före trafikolyckan?
 • Har eller har du haft en nedsatt arbetsförmåga efter trafikolyckan?
 • Vad du haft för inkomster före och efter olyckan?
 • Vilket arbete skulle du sannolikt ha haft om du inte hade skadats i trafikolyckan?
 • Vilken inkomst skulle du sannolikt ha haft om du inte hade skadats i trafikolyckan?
 • Finns det andra möjliga orsaker till din nedsatta arbetsförmåga än trafikolyckan?
 • Beror din nedsatta arbetsförmåga klart mera sannolikt på trafikolyckan?
 • Skulle du som oskadad klart mer sannolikt ha haft en högre arbetsförmåga?
 • Begränsar du skadans ekonomiska verkningar (till exempel ansöker om sjukpenning eller sjukersättning, söker arbete aktivt, försöker ta anpassade arbeten, deltar i arbetsmarknadsåtgärder och medverkar i eventuell rehabilitering).

Kostnader

 • Vilka kostnader för till exempel vård och medicin hade du före trafikolyckan?       
 • Är de kostnader som du begär ersättning för styrkta med kvitton eller liknande?
 • Har sjukvård och behandlingar tillhandahållits av den allmänna sjukvården?
 • Har medicinen ordinerats av läkare?
 • Omfattats kostnaderna av högkostnadsskydd (sjukvård, behandlingar, läkemedel och sjukresor)?
 • Kan du få ersättning för kostnaderna från till exempel kommun, landsting eller Försäkringskassan (till exempel för färdtjänst, bilstöd, handikappersättning, bostadsanpassning, hjälpmedel eller assistansersättning)?
 • Beror dina kostnader på dina skador efter trafikolyckan?
 • Är kostnaderna styrkta, skäliga och nödvändiga?
 • Är det fråga om merkostnader, som du inte skulle ha haft som oskadad? 

Ansök här

Skicka in en ansökan

Till din ansökan ska du bifoga

 • försäkringsbolagets beslut från trafikförsäkringen i den fråga som ska prövas
 • fullmakt om du har ett ombud (underskriven av dig).

Vänta med att skicka något annat material till oss tills du fått försäkringsbolagets svar på din ansökan. Då avgör du vilket material du vill komplettera med (se Kompletterande material). Om du vill komplettera, tänk på att du bara kan skicka oss material som ditt försäkringsbolag har sett. Om du till exempel vill skicka ett nytt läkarintyg måste ditt försäkringsbolag först ta ställning till det.

Trafikskadenämnden prövar endast ersättning för personskada. Nämnden kan inte pröva frågor om exempelvis skador på fordon eller vem som har vållat en trafikolycka.

GÖR EN DIGITAL ANSÖKAN

Instruktion för att fylla i ansökan om prövning.


Du kan också ansöka via post och då laddar du ner blanketten här. Allt material som du skickar in scannas in och sparas bara digitalt. Du kan inte få dina inskickade handlingar.

När vi har registrerat din ansökan och hört av oss till dig via mejl eller post kan du följa ditt ärende i Mina ärenden:

FÖLJ DITT ÄRENDE I PORTALEN 

 

Kompletterande material

När ditt försäkringsbolag har svarat på din ansökan kan du gå igenom materialet och se om du vill komplettera med något. Tänk då på att du bara kan skicka oss material som försäkringsbolaget har sett. Om du till exempel vill skicka ett nytt läkarintyg måste ditt försäkringsbolag först ta ställning till det.

För att stödja dina uppgifter kan detta material vara intressant

Samband mellan trafikolyckan och dina besvär eller invaliditetsgrad

 • Journalanteckningar från två år före trafikolyckan samt från skadedagen och framåt
 • Intyg/bedömningar från läkare eller annan medicinskt skolad personal
 • Skadeanmälan
 • Tidigare yttranden från Trafikskadenämnden

Sveda och värk

 • Journalanteckningar från skadedagen och framåt
 • Intyg/bedömningar från läkare eller annan medicinskt skolad personal 

Ärr/utseendemässig förändring

 • Ärrfotografier i färg

Arbetsförmåga och/eller din inkomstförlust

 • Journalanteckningar från två år före trafikolyckan samt från skadedagen och framåt
 • Sjukskrivningshistorik från två år före och efter trafikolyckan (med sjukskrivningsdiagnos, sjukskrivningsperiod och sjukskrivningsgrad)
 • Beslut från Försäkringskassan och avgöranden från domstolar
 • Intyg/bedömningar från läkare eller annan medicinskt skolad personal
 • Tidigare yttranden från Trafikskadenämnden
 • Beräkning av den ersättning du yrkar
 • Kontrolluppgifter från Skatteverket på faktiska inkomster före och efter trafikolyckan
 • Intyg från arbetsgivare (i andra hand facket) om sannolik inkomst som oskadad

Kostnader

 • Uppgifter om vilka kostnader för vård och läkemedel som du hade före trafikolyckan
 • Uppgifter om de kostnader du begär ersättning för (t.ex. typ av sjukvård och behandling, om läkemedlen ordinerats av läkare, om kostnaderna omfattas av högkostnadsskydd och om du sökt ersättning från kommun eller Försäkringskassan)
 • Kvitton eller annat på de kostnader du begär ersättning för
 • Tidigare yttranden från Trafikskadenämnden

Juridisk hjälp och efter prövning

Juridisk hjälp

Du kan ha ett ombud som hjälper dig under prövningen i Trafikskadenämnden, men det är inget krav. Om du vill ha ett ombud är det försäkringsbolaget som fattar beslut om trafikförsäkringen ska betala ombudets kostnader. Annars får du betala själv.

Efter Trafikskadenämndens beslut

Vårt beslut är ett rådgivande yttrande. Du får del av yttrandet några veckor efter Trafikskadenämndens sammanträde. I yttrandet står det hur vi anser att ditt ärende ska bedömas. Vi kan föreslå en ändring av ditt försäkringsbolags beslut eller dela deras bedömning. Försäkringsbolaget behöver inte följa vårt yttrande, men gör det i de allra flesta fall.

Om du även efter det att vi har lämnat vårt yttrande inte är nöjd med ditt försäkringsbolags beslut, har du möjlighet att vända dig till allmän domstol. 

Ordlista

Här finns vissa ord förklarade.

Aktivitetsersättning:

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som inte har fyllt 30 år och som inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsstöd:

Aktivitetsstöd är pengar du får när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att få en plats i ett program. När du har fått platsen är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna.

Akut sjuktid:

Det är skadans läkningstid, det vill säga tiden fram till dess det kan konstateras att besvären försvunnit eller att de är bestående. Om du inte blir återställd utan får bestående besvär övergår den akuta sjuktiden i den så kallade invaliditetstiden.

Allmän pension:

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten sköter. Den beräknas på alla dina inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Om en trafikolycka leder till att du inte kan arbeta och tjäna in allmän pension i samma omfattning som om trafikolyckan inte hade hänt, kan du få ersättning för förlusten från trafikförsäkringen.

Arbetsoförmåga:

Att en person inte kan arbeta.

Arbetsskadelivränta:

Om du går miste om inkomst på grund av en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. För att du ska kunna få arbetsskadelivränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada kommer att påverka dina möjligheter att arbeta under minst ett år.

Bestående men:

Den ersättning du kan få för bestående besvär som beror på en trafikolycka som inträffat 2002 eller senare. (För trafikolyckor som inträffat 2001 eller tidigare, se Men).

Bordlagt ärende:

Ärendet har skickats till nämndens sakkunnigläkare för utlåtande. 

Förbehåll:

En reservation för att en ersättning kan komma att ändras efter att ärendet har prövats, till exempel om ytterligare en operation ska utföras.

Högkostnadsskydd:

Det finns ett tak (= högkostnadsskydd) för hur mycket du behöver betala för att få hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om du söker vård i ett annat landsting eller region än där du bor. Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst ett visst belopp för till exempel vårdavgifter och medicin. 

Ideell ersättning:

Det är den ersättning du kan få för sveda och värk, lyte och men/lyte och bestående men samt olägenheter/särskilda olägenheter. 

Inkomstbasbelopp:

Basbelopp är ett grundbelopp som används när olika förmåner beräknas. De fastställs av regeringen för ett år i taget. Inkomstbasbeloppet används för beräkning av det s.k. pensionsgrundande inkomsttaket (PGI-taket) och av den allmänna pensionsavgiften.

Inkomstförlust:

Den förlust av arbetsinkomst som beror på en trafikolycka. Utgångspunkten är att du ska få ersättning för mellanskillnaden av den inkomst du skulle ha haft som oskadad och den du har eller kan förväntas ha som skadad.

Inkomstunderlag:

Den inkomst du skulle ha haft som oskadad.

Invaliditetsgrad:

Om du på grund av en trafikolycka får en skada som blir bestående, bedöms den till en invaliditetsgrad mellan 1-99 procent. Invaliditetsgraden motsvarar den medicinska funktionsnedsättning som du fått av skadan. 

Invaliditetstid:

Om du inte blir återställd utan får bestående besvär övergår den akuta sjuktiden i den så kallade invaliditetstiden.

Invaliditetstidpunkt:

Tidpunkt då den akuta sjuktiden har upphört och dina besvär anses vara bestående/varaktiga. 

Jämkning:

Enligt 12 § trafikskadelagen kan trafikskadeersättning med anledning av personskada jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan.

Kapitaliseringstabell:

Används då det fastställda beloppet för kostnader och olägenheter/särskilda olägenheter räknas om till ett engångsbelopp. Tabellen används också när en skadad ansökt om att byta ut en livränta mot ett engångsbelopp. 

Klart mera sannolikt:

Den som begär ersättning från trafikförsäkringen för besvär efter en trafikolycka ska visa att det är klart mer sannolikt att besvären beror på trafikolyckan än på något annat. Samma beviskrav gäller för den som hävdar att trafikolyckan har orsakat arbetsoförmåga. Vid prövning av om beviskravet är uppfyllt väger Trafikskadenämnden in faktorer som hälsotillståndet före olyckan, hur allvarlig olyckan var, när besvären visade sig och om det finns andra omständigheter som kan ha orsakat eller påverkat besvären.

Konsumtionsandel:

Utifrån konsumtionsandelen bestämmer Trafikskadenämnden underhållsbehovet för en efterlevande person. Den beräknas normalt i procent av den sammanlagda familjeinkomsten före dödsfallet. 

Kostnader:

Om du råkat ut för en trafikskada kan du ha rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader som beror på trafikolyckan. Det kan till exempel vara för vård och mediciner.

Lyte:

En utseendemässig förändring som beror på en trafikolycka och som inte omfattas av de bestående besvär som har lett till invaliditet. Ärr, amputation eller snedställning av kroppsdel är exempel på lyte eller utseendemässig förändring.

Men:

Den ersättning du kan få för bestående besvär som beror på en trafikolycka som inträffat 2001 eller tidigare. (För trafikolyckor som inträffat 2002 eller senare, se Bestående men).

Nämndpromemoria:

I ett obligatoriskt ärende gör försäkringsbolaget en nämndpromemoria. Den innehåller försäkringsbolagets ersättningsförslag och hur du ställer dig till förslaget (din inställning) samt bilagor som är intressanta för ärendets prövning i Trafikskadenämnden. Du har rätt att ta del av nämndpromemorian och lämna synpunkter på denna innan ärendet skickas in till oss. I cirkulär 3-2023 kan du läsa om nämndpromemorian och vad den ska innehålla.

Obligatoriskt ärende:

Ditt försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen är ibland tvungna att pröva ditt ärende hos oss på Trafikskadenämnden. Det gäller de frågor som nämns i 3 § i vårt reglemente. Prövning ska göras oavsett om du och ditt försäkringsbolag är överens eller inte. I dessa fall kan du inte ansöka om prövning hos oss och du kan heller inte följa ditt ärende digitalt. 

Olägenheter:

Den ansträngning som krävs av dig och den anspänning du har när du ska utföra arbete eller uppgifter i ditt dagliga liv efter en trafikskada. 

Olägenheter i arbete:

Om du kan arbeta minst 25 procent trots din trafikskada, ersätts du för den ansträngning som du har i arbetet. Storleken på det årsbelopp som fastställs beror på hur mycket du arbetar och vilken typ av skada du har. Du kan få ersättning för olägenheter i arbete efter en trafikolycka som inträffat 2001 eller tidigare. (För trafikolyckor som inträffat 2002 eller senare, se Särskilda olägenheter i arbete).

Olägenheter i daglig livsföring:

Du som skadad får ersättning utifrån den ansträngning som du har i det dagliga livet. Nämndens bedömning av denna ersättning utgår ifrån din skada och hur den påverkar dig i din dagliga verksamhet. Du kan få ersättning för olägenheter i daglig livsföring efter en trafikolycka som inträffat 2001 eller tidigare. (För trafikolyckor som inträffat 2002 eller senare, se Särskilda olägenheter i daglig livsföring).

Omprövning:

Om de förhållanden som låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt kan det finnas rätt till omprövning enligt 5 § 5 kap skadeståndslagen. För skador som inträffat 2001 eller tidigare kan enbart frågan om inkomstförlust prövas om. För skador som inträffat därefter kan samtliga frågor (lyte och bestående men, inkomstförlust, kostnader samt särskilda olägenheter) prövas om.  

Omräkningsfaktorer:

Används när man räknar om ett visst årsbelopp till dagens värde.

Orsakssamband:

För att du ska ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen måste det finnas ett orsakssamband mellan trafikolyckan och din personskada.

Pensionsförlust:

Den förlust av pension som beror på en trafikolycka. Utgångspunkten är att du ska få ersättning för mellanskillnaden av den pension du skulle ha haft som oskadad och den du har eller kan förväntas ha som skadad.

Preskription:

En juridisk term som förenklat innebär att en fordran (till exempel ett skadeståndsanspråk) inte är giltig efter det att en viss tid har gått sedan fordran uppstod/tillkom.

Referat:

Nämndens bedömning i ärenden som har ett mer principiellt intresse redovisas i referat.

Reglemente:

Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i ett reglemente som är godkänt av regeringen.

Sannolikt:

Beviskravet för ersättning för inkomstförlust. Den som begär ersättning från trafikförsäkringen behöver enligt rättspraxis inte styrka att han eller hon skulle ha haft högre inkomst som oskadad men ska göra sannolikt att så är fallet. Detsamma gäller för den som påstår att han eller hon skulle ha haft ett visst arbete som oskadad. 

Sjukersättning:

Sjukersättning är en ersättning från Försäkringskassan för dig som har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.

Sjukpenning:

Pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk. För dig som är anställd betalar din arbetsgivare sjuklön de första 14 dagarna du är sjuk istället för din vanliga lön. Därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Skada i följd av trafik:

En förutsättning för att få ersättning från trafikförsäkringen är att din skada har uppstått i följd av trafik. Det betyder att fordonet som orsakar skadan måste ha varit i trafik. Det krävs också att det finns ett orsakssamband mellan trafiken och din skada. Förenklat innebär det att skadan måste ha uppkommit som en följd av ett normalt brukande av fordonet.

Skadeakt:

I skadeakten ingår alla handlingar i ärendet bland annat medicinska handlingar, ekonomiska handlingar och korrespondens mellan dig som skadad och försäkringsbolaget.

Skyldighet att begränsa skadans ekonomiska verkningar:

Inom skadeståndsrätten finns en allmän princip som innebär att den som skadas har en skyldighet att begränsa skadans ekonomiska verkningar. Det innebär att du som skadad har ett ansvar att nå upp till en så hög inkomst som möjligt om du kan arbeta. Om du inte kan arbeta måste du istället ansöka om sjukpenning, sjukersättning eller andra ersättningar som du har rätt till. Gör du inte det använder sig Trafikskadenämnden istället av en tänkt inkomst när din inkomstförlust beräknas.

Sveda och värk:

Ersättning för övergående fysiskt och psykiskt lidande som beror på en trafikolycka. Du kan i speciella fall också ha rätt till sådan ersättning om någon närstående avlider i en trafikolycka. 

Särskilda olägenheter i arbete:

I normala fall ingår ersättning för olägenheter i arbete i ersättning för bestående men. Om det bedöms att du inte ersätts fullt ut genom den ersättning som ingår i mentabellerna kan du få ytterligare ersättning. Då tittar man på hur stora olägenheter du har i ditt arbete. Det är väldigt ovanligt att ersättning för särskilda olägenheter i arbete betalas ut vid en invaliditet under 15 procent. Du kan få ersättning för särskilda olägenheter i arbete efter en trafikolycka som inträffat 2002 eller senare. (För trafikolyckor som inträffat 2001 eller tidigare, se Olägenheter i arbete). 

Särskilda olägenheter i daglig livsföring:

De flesta personer som skadas kompenseras fullt ut för olägenheter i sin dagliga livsföring genom ersättningen för bestående men. Att ersättning för särskilda olägenheter i daglig livsföring betalas ut är mycket sällsynt. Du kan få ersättning för särskilda olägenheter i daglig livsföring efter en trafikolycka som inträffat 2002 eller senare. (För trafikolyckor som inträffat 2001 eller tidigare, se Olägenheter i daglig livsföring).

Särskilda skadeföljder:

Begreppet syftar på vissa skador eller konsekvenser av skador som till exempel förlossningshinder, tandskador eller förlust av mjälte. Denna typ av skador ersätts med ett fast belopp.

Tillsvidareprövning:

Trafikskadenämnden kan besluta att ett ärende kan prövas på obestämd tid till dess att det kan slutprövas

Tjänstepension:

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Hur mycket du får i tjänstepension beror på hur mycket du har i lön, hur länge du arbetar och var du arbetar. Om en trafikolycka leder till att du inte kan arbeta och tjäna in tjänstepension i samma omfattning som om trafikolyckan inte hade hänt kan du få ersättning för förlusten från trafikförsäkringen.

Tvistlösningsärenden:

Om du har fått ett slutligt beslut från ditt försäkringsbolag som du inte är nöjd med kan du ansöka om en prövning hos Trafikskadenämnden. Ditt ärende blir då ett tvistlösningsärende. 

Underhållsbehov:

Det belopp man bedömer att en avliden person skulle ha försörjt en efterlevande person med.

Underhållsersättning:

Om du som make/maka, sambo, barn eller på annat sätt är beroende av en person för din försörjning, kan du ha rätt till ersättning från trafikförsäkringen för förlust av underhåll om den personen avlider i en trafikolycka.

Utseendemässig skadeföljd/förändring:

En utseendemässig förändring som beror på en trafikolycka och som inte omfattas av de bestående besvär som har lett till invaliditet. Ärr, amputation eller snedställning av kroppsdel är exempel på lyte eller utseendemässig skadeföljd.

Vilandeförklarat ärende:

Nämnden har inte kunnat fatta beslut i ärendet utan önskar mer material eller mer utredning innan beslut fattas.  

Yttranden:

Trafikskadenämndens beslut är ett rådgivande yttrande. I yttrandet står det hur vi anser att ditt ärende ska bedömas. Vi kan föreslå en ändring av ditt försäkringsbolags beslut eller dela deras bedömning. Försäkringsbolaget behöver inte följa vårt yttrande, men gör det i de allra flesta fall.

Åldersfaktorer:

Vissa ersättningar varierar beroende på din ålder, till exempel när man beräknar ersättning för utseendemässiga skadeföljder och amputationer.

Frågor och svar

Kan jag själv ansöka till Trafikskadenämnden för att få mitt ärende prövat?

Om ditt ärende är obligatoriskt kan du inte själv ansöka till Trafikskadenämnden. Då måste ditt försäkringsbolag låta oss pröva ditt ärende oavsett om du och försäkringsbolaget är överens eller inte.

Är du inte nöjd med ett slutligt beslut gällande trafikförsäkringen från ditt försäkringsbolag kan du själv ansöka om prövning i Trafikskadenämnden.  Innan du ansöker måste du ha bett försäkringsbolaget att ändra på sitt beslut. Om de inte ändrar beslutet och ni inte kan komma överens, kan du ansöka om prövning i Trafikskadenämnden. Ditt ärende blir då ett tvistlösningsärende. 

Trafikförsäkringsföreningen reglerar min skada. Vad gäller då?

Om ditt ärende handläggs av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) kan du inte vända dig direkt till Trafikskadenämnden. Om du är missnöjd med ett beslut har du dock alltid rätt att få det prövat av Trafikskadenämnden. Du vänder dig då till TFF som skickar in ärendet till Trafikskadenämnden för prövning. TFF kommer skicka beslutet till dig.

Om ditt ärende innehåller frågor som nämns i 3 § i vårt reglemente är TFF tvungna att pröva ditt ärende hos oss på Trafikskadenämnden. Det är då ett så kallat obligatoriskt ärende. 

Vad kan man få ersättning för?

Ersättning från trafikförsäkringen kan lämnas för sveda och värk, lyte och bestående men, inkomstförlust, kostnader, särskilda olägenheter, anhörigersättning och underhållsersättning. 

Vilket språk ska handlingarna vara på?

Prövningen i Trafikskadenämnden är på svenska.

 

Kan jag vara med vid Trafikskadenämndens sammanträde?

Trafikskadenämnden fattar beslut i ditt ärende vid ett sammanträde. Du eller ditt ombud kan inte vara med när ditt ärende prövas. Prövningen görs bara utifrån skriftliga handlingar.

Hur kan Trafikskadenämnden bedöma hur svåra mina kvarstående besvär är?

Vi bedömer frågorna utifrån de medicinska handlingar som finns i ärendet. Invaliditetsgraderingen görs utifrån praxis och tabellen för medicinsk invaliditet hos Svensk Försäkring. 

Jag är inte nöjd med mitt försäkringsbolags ersättning för mitt ärr. Kan jag få denna fråga prövad av Trafikskadenämnden?

Ja. Kontrollera att fotot på ärret är tydligt. Vi utgår vid bedömningen av ärrets utseende från en tabell som beskriver hur allvarligt ärret är; från A – F. Du kan jämföra ditt ärr med referensbilder i Ärrtjänsten.

Måste mitt försäkringsbolag följa Trafikskadenämndens yttrande?

Nej. Vi lämnar skriftliga beslut (yttranden) som är rådgivande. Det betyder att försäkringsbolagen inte är måste följa yttrandena. Men det är mycket ovanligt att försäkringsbolagen inte följer vad Trafikskadenämnden har beslutat.

Vad gäller för juridiskt ombud vid en prövning i Trafikskadenämnden?

Du kan ha ett ombud som hjälper dig under prövningen hos oss, men det är inget krav. Om du vill ha ett ombud är det ditt försäkringsbolag som fattar beslut om trafikförsäkringen ska betala ombudets kostnader. Annars får du betala själv. 

Jag är skadad, men inte på grund av en trafikolycka. Var ska jag vända mig då?

Trafikskadenämnden prövar endast ärenden där en person har skadats i trafiken av ett motorfordon. För andra skador kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få information om var du ska vända dig.

Mitt försäkringsbolag vill inte skicka in ärendet till Trafikskadenämnden. Vad ska jag göra?

Obligatoriskt ärende: Du bör kontakta ditt försäkringsbolag igen eftersom den som skadats i trafiken av ett motorfordon alltid har rätt att få sitt ärende prövat hos oss.

Tvistlösningsärende: Du kan själv ansöka om en prövning hos oss.

Kan jag skicka in eget material till Trafikskadenämnden?

Obligatoriskt ärende: Oavsett om ärendet är kvar hos ditt försäkringsbolag eller har skickats till oss ska du alltid skicka ditt material till försäkringsbolaget som därefter sänder över detta till oss.

Tvistlösningsärende: Ja, men enbart de handlingar som ditt försäkringsbolag hade när de fattade sitt beslut. Till din ansökan ska du bifoga försäkringsbolagets beslut i den fråga som ska prövas och fullmakt om du har ett ombud (underskriven av dig). Vänta med att skicka något annat material till oss tills du fått försäkringsbolagets svar på din ansökan. Då avgör du vilket material du vill komplettera med. Om du vill komplettera, tänk på att du bara kan skicka oss material som ditt försäkringsbolag har sett. Om du till exempel vill skicka ett nytt läkarintyg måste försäkringsbolaget först ta ställning till det. 

Allt material som du ger in scannas in och sparas bara digitalt. Du kan inte få tillbaka dina inskickade handlingar.

 

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Obligatoriskt ärende: Det finns inget krav på någon specifik handling som du behöver skicka in. Ditt försäkringsbolag utreder ditt ärende och sammanställer en nämndpromemoria.  Den innehåller försäkringsbolagets ersättningsförslag och hur du ställer dig till förslaget (din inställning) samt bilagor som är intressanta för ärendets prövning i Trafikskadenämnden. Du har rätt att ta del av nämndpromemorian och lämna synpunkter på denna innan ärendet skickas in till oss. I Cirkulär 3-2023 kan du läsa om nämndpromemorian och vad den ska innehålla.

Tvistlösningsärende: När du gör en ansökan till oss ska du bifoga en kopia av försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med. Om du har ett ombud som representerar dig, måste du även skicka in en fullmakt.

Skicka inte något annat till oss innan du har fått försäkringsbolagets svar på din ansökan. Då kan du avgöra vilket material du vill komplettera med. Du kan bara skicka material till oss som ditt försäkringsbolag har sett. Om du till exempel vill skicka oss ett nytt läkarintyg, måste försäkringsbolaget först få det och ta ställning till det. 

Allt material som du ger in scannas in och sparas bara digitalt. Du kan inte få tillbaka dina inskickade handlingar.

Vilka handlingar får Trafikskadenämnden från ditt försäkringsbolag?

Obligatoriskt ärende: Ditt försäkringsbolag utreder ditt ärende och sammanställer en nämndpromemoria. Den innehåller försäkringsbolagets förslag till ersättning, vad du tycker om förslaget (din inställning) och handlingar som är intressanta för prövningen i Trafikskadenämnden. Försäkringsbolaget skickar nämndpromemorian till dig innan ärendet skickas till oss.

Tvistlösningsärende: Försäkringsbolaget skickar in de handlingar som de vill hänvisa till inför prövningen i Trafikskadenämnden.

Hur lång tid tar prövningen i Trafikskadenämnden?

Obligatoriskt ärende: Hanteringstiden är oftast mellan tre till sex månader.

Tvistlösningsärende: Först ska kommunikationen mellan dig och försäkringsbolaget vara klar. Därefter har Trafikskadenämnden högst tre månader (90 dagar) på sig att fatta beslut i din fråga. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas.

Kan jag följa mitt ärende digitalt?

Obligatoriska ärenden: I nuläget kan du inte följa ditt ärende digitalt.

Tvistlösningsärende: Ja, du kan alltid följa ditt ärende digitalt på Mina ärenden. Det krävs att du har ett giltigt BankID. Om du angivit i din ansökan att handläggningen ska vara digital kan du dessutom skicka in handlingar och kommunicera digitalt.

Vad har hänt i mitt ärende?

Obligatoriskt ärende: För att få reda på om ditt ärende har skickats till Trafikskadenämnden ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Det tar oftast tre till fem månader innan ärendet prövats och sänts tillbaka till försäkringsbolaget med Trafikskadenämndens yttrande. Därefter skickar ditt försäkringsbolag yttrandet till dig.

Tvistlösningsärenden: Om du har ett giltigt BankID eller Telia E-legitimation kan du gå in på Följ ditt ärende.

Kan jag överklaga Trafikskadenämndens beslut?

Nej, Trafikskadenämnden lämnar ett skriftligt yttrande som är rådgivande. Att yttrandet enbart är rådgivande innebär att ditt försäkringsbolag inte är skyldigt att följa det. Det är dock ovanligt att försäkringsbolagen inte följer Trafikskadenämndens yttranden. Om du inte är nöjd med yttrandet eller om försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut i enlighet med yttrandet har du möjlighet att väcka talan i allmän domstol.

Vad gäller om jag varit med om en olycka utomlands?

Om du är du bosatt i Sverige och råkar ut för en trafikolycka utomlands kan du få skadan reglerad i Sverige efter det att du kommit hem. Det finns olika regler beroende på i vilket land olyckan har skett. Det finns mer information om olyckor som skett utomlands på Trafikförsäkringsföreningens hemsida

Om det finns ett slutligt beslut från ett svenskt försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen kan nämnden pröva ditt ärende, även om trafikolyckan har skett utomlands.