Persiska infotext

اگر شما یا یکی از نزدیکان شما در یک حادثه در ترافیک صدمه دیده است کمیته صدمات در ترافیک می تواند غرامت شرکت بیمه شما برای جبران صدمات فردی از بیمه شخص ثالث (trafikförsäkringen) را بررسی کند. رسیدگی به پرونده در این کمیته به زبان سوئدی انجام می شود. این بررسی رایگان است. اظهار نظر کمیته صدمات در ترافیک برای شرکت بیمه جنبه مشاوره ای دارد.

غرامت بابت صدمات فردی می تواند از جمله برای معلولیت پزشکی، درآمد از دست رفته و هزینه های مربوطه پرداخت شود.کمیته صدمات در ترافیک همچنین به مسائلی مانند ارتباط، مشمول مرور زمان شدن و تجدیدنظر نیز رسیدگی می کند.

هدف از کار این تشکیلات آنست که فردی که صدمه می بیند غرامت عادلانه و معقولی مطابق قوانین جاری سوئد و رویه قضائی دریافت کند. این امر صرفنظر از اینکه کدام شرکت بیمه غرامت را پرداخت می کند، انجام می شود.

کمیته صدمات در ترافیک دو نوع پرونده را بررسی می کند؛ پرونده های الزامی و پرونده های اختلافی. مطالب بیشتر در بارۀ پرونده های الزامی و پرونده های اختلافی و چگونگی رسیدگی به پرونده را می توانید در برگه های اطلاع رسانی ما بخوانید.

برگه اطلاع رسانی پرونده های الزامی

برگه اطلاع رسانی پرونده های اختلافی

 

مشخصات تماس:

تلفن: 52278700-08